Gallery

Drdova Gallery was opened in the spring of 2012 to enrich and complete the ranks of private galleries in the Czech Republic of which there are still a few in comparison with other EU countries. Therefore the primary aim of the gallery is to support the works and careers of local artists of the young and middle generation in the international environment. The gallery exclusively represents a group of Czech, Slovak and Slovenian artists permanently living in the Czech Republic. Besides its regular programme, consisting in presenting the works by the represented artists, the gallery also focuses on curatorial projects which introduce other quality names of the local and international scene.

Due to the insufficient development of the contemporary art market in the Czech Republic, the gallery also deals with the education and promotion of the significance of gallery practice and collecting in the Czech environment. Last but not least, the gallery publishes catalogues and accompanying publications.

 

Drdova Gallery byla otevřena na jaře 2012. Jejím primárním posláním je podpora tvorby a kariéry lokálnich umělců mladé a střední generace v mezinárodním prostředi. Galerie exkluzivně zastupuje skupinu českých, slovenských a slovinských umělců dlouhodobě žijících v ČR. Vedle klasického programu, který prezentuje  tvorbu zastoupených umělců, dostávají prostor kurátorské projekty, které přináší další kvalitní jména domácí a zahraniční scény.

Galerie se také věnuje edukaci a propagaci smyslu galerijní praxe a sběratelství v českém prostředí. Vydává katalogy a doprovodné publikace.

 

 

...more

Gallerist and curator Lucie Drdova (1982) graduated in art history and German literature from Masaryk University in Brno where she presently continues her PhD studies. In 2007, she studied at the Institute of Cultural Management and Cultural Studies (IKM) at the University of Music and Performing Arts in Vienna. In 2007 to 2008, she attended a residency programme in the Museum of Modern Art in Vienna. In 2008 to 2010, she worked as curator of the Jiri Svestka Gallery in Prague and as director of its Berlin branch. In 2010 to 2012, she was co–organizer of the Jindrich Chalupecky Award; and lecturer at the Studio of New Media at the Academy of Fine Arts in Prague. Since June 2012 she has run Drdova Gallery in Prague which primarily focuses on the co-operation with Czech and Slovak artists of the young and middle-aged generation.

Lucie Drdova contributes to periodicals such as the Art+Antiques magazine, Fotograf magazine, Hospodářské noviny daily. She is co-author of the research study A Study on the Contemporary State of Support for the Arts published by the Arts Institute within the implementation of the State Cultural Policy 2009 – 2014 and Czech Contemporary Art Guide (2013).

 

 

Galeristka Lucie Drdová (1982) vystudovala dějiny umění a německou literaturu na Masarykově univerzitě v Brně, kde pokračuje v doktorském studiu. V roce 2007 studovala na vídeňském Institutu kulturního managementu a kulturní vědy. V roce 2007 – 2008 absolvovala stáž v Muzeu moderního umění  ve Vídni.  V letech 2008 – 2010 pracovala jako ředitelka berlínské pobočky a jako kurátorka pražské Galerie Jiří Švestka. Od roku 2010 do 2012 se podílela na organizaci Ceny Jindřicha Chalupeckého a působila jako odborný asistent na Akademii výtvarných umění v Praze. V červnu 2012 založila komerční galerii Drdova Gallery v Praze.

Lucie Drdová přispívá do periodik jako Art+Antiques, Fotograf, nebo Hospodářské noviny. Je spoluautorkou podkladové studie s názvem Podpora trhu se současným uměním, kterou vydal Institut umění v rámci implementace Státní kulturní politiky 2009­ – 2014 a také průvodce současného českého umění v anglickém jazyce Czech Contemporary Art Guide 2013.

Contemporary art is an expression of a philosophy of life.

Investing in contemporary art opens up an exciting world and unique experience. Through the artist, you can encounter original thinking and a critical approach to life. The value of contemporary art is increasing most rapidly since the artist keeps working on his or her career. In this way, the collector can become a patron who takes on social responsibility by directly supporting the artist and his or her artworks.

A gallery represents a mediator of these values while contributing to their creation. It helps to promote the artist both locally and internationally, mediates contact with professionals, presents the artist’s works at fairs and participates in the production of new artworks.

Contemporary Investment

Drdova Gallery provides professional consultancy in the field of contemporary art investment. On the basis of the client’s profile, it conductsthemarket analysis, searches for and recommends the appropriate purchase of local and international art.

Drdova Gallery manages collection portfolios of both private and corporate subjects with emphasis on their financial appreciation as well as on the increase of their artistic and cultural value.

In case of acquisitions from the portfolio of artists represented by Drdova Gallery, we guarantee their nominal value and offer the possibility of a direct repurchase minimally for the original sales price.

Contemporary Pleasure

Drdova Gallery offers the possibility of informal meetings with the artists and visits to their studios.

Drdova Gallery accompanies its clients to prominent international exhibitions and art fairs.

Contemporary art is not only about the choice of a particular artwork; the artist can also redesign your home or company. Drdova Gallery mediates contact and suggests particular site specific interventions together with the artist.

 

*Please contact the gallery for more information

 

 

Investice do současného umění

Současné umění je vyjádřením životního postoje.

Investicí do současného umění se otvírá napínavý svět a neopakovatelné zážitky. Prostřednictvím umělce se setkáte s originálním myšlením a kritickým hodnocením života. Je to také forma nejrychleji se zhodnocujícího druhu umění, neboť daný autor na své kariéře stále pracuje. Tím se pak dotyčný sběratel stává mecenášem, který nese společenskou odpovědnost tím, že autora v jeho tvorbě přímo podporuje.

Galerie je zprostředkovatelem těchto hodnot a spolupodílí se na jejich tvorbě. Pomáhá autorovi při prezentaci doma a v zahraničí, zprostředkovává kontakty k profesionálům, prezentuje autorovu tvorbu na veletrzích a podílí se na produkci nových děl.

Contemporary Investment

Drdova Gallery poskytuje profesionální poradenství v oblasti investic do současného umění. Na základě profilu klienta vytváří analýzu trhu, vyhledává a doporučuje vhodné nákupy domácího a zahraničního umění.

Spravuje sbírková portfolia soukromých a korporátních subjektů s důrazem nejen na jejich finanční zhodnocování, ale také vzhledem k růstu jejich umělecké a kulturní hodnoty.

V případě akvizic z portfolia galerií zastoupených umělců garantuje jejich nominální hodnotu a v případě budoucího prodeje z majetku klienta nabízí možnost přímého odkupu minimálně za původní prodejní cenu.

Contemporary Pleasure

Drdova Gallery nabízí možnost návštěvy ateliérů a neformálních setkání s umělci.

Své klienty doprovází na významné výstavy a veletrhy umění v zahraničí.

Současné umění nemusí být jen o výběru konkrétního díla, ale samotný autor Vám může přetvořit prostory domova, nebo firmy. Drdova Gallery zprostředkovává kontakt a navrhuje s umělcemkonkrétní site specific intervence.

 

*V případě zájmu kontaktujte galerii pro další informace

 

 

    2012 ©
    Webdesign & SEO eStudio