16.11.2012
12.01.2013
Václav Kopecký

ZA FOTOGRAFIÍ: Hotel Zenit

"It seems to me, for example, that peas have relations of similitude, both visible (their color, their shape, their size) and invisible (their nature, their taste, their weight)." (z dopisu René Magritta adresovaného Michelu Foucaultovi, 23. 5. 1966)

V obraze Toto není dýmka, jehož významem se ve stejnojmenném a neméně slavném článku zabýval Michel Foucault, využil René Magritte znejišťující kombinaci textového a obrazového sdělení. Naopak, krabička označená nápisem hrách (pro jistotu v několika jazycích) jakoby sdělovala: toto je opravdu to, co to je. Jestliže se ale zaměříme pouze na fotografii na obale, najednou se celá přesvědčivěpůsobící konstrukce může zhroutit, a dojdeme k závěru, že toto není hrách. Na základě dostupné vizuální informace pouze předpokládáme, že barva, tvar a velikost hrachu v krabičce bude odpovídat barvě, tvaru a velikosti hrachu na fotografii. (Ponechme stranou, že se nic nedozvíme např. o tom, jak hrách chutná.)

Hotel Zenit odkazuje k uzavřenému světu, který funguje podle vlastních pravidel. Před vchodem symbolicky vlají prapory, v jejichžbarevnosti se odráží minulost: aniž by vznikal konkrétní obraz, zaznamenává citlivá barevná emulze fotografického papíru průběh děje, jinými slovy zobrazuje tím,že vystavena světlu, stárne. Jinde se zastavením nekonečného pohybu moře vytrácí to, co od zobrazení moře očekáváme. Rytmus mořských vln je možné zaznamenat pouze v mezeře mezi dvěma fotografiemi: jako něco, co je přítomné, přestože samo o sobě zobrazení uniká.

Pokud jsme ve vystavených dílech schopni vysledovat zájem o odhalování podstaty fotografického obrazu, můžeme jít dále, za tento zájem, za fotografie, tedy vnímat jejich dekonstrukci ne jako smysl celku, ale pouze jako jeden z nástrojů. Je fotografie tím, co ukazuje? Respektive je to, co fotografie ukazuje, fotografií? Hora na fotografii není hora, je to krásný obraz hory. Jinde to není květina, ale obraz květiny. Dokonce: není to ani obraz květiny, ale vrstvená konstrukce obrazu, který se realizuje ažv mysli diváka.

(Zbytky listí na stromě za oknem jsou v šikmém poledním slunci mnohem žlutější, než stejné listí v poledním slunci jinde.)

Hana Buddeus

 

BEYOND THE PHOTOGRAPH: Zenit Hotel

"It seems to me, for example, that peas have relations of similitude, both visible (their colour, their shape, their size) and invisible (their nature, their taste, their weight)." (from a letter by René Magritte addressed to Michel Foucault, 23 May 1966)

In his paintingThis Is Not a Pipe, the meaning of which has been discussed in an eponymous and no less famous article by Michel Foucault, René Magritte has used the disturbing combination of textual and visual information. On the contrary, a box with the inscription “peas” (in several languages just to make sure) seems to say: this really is what it is. However, if we focus solely on the photograph on the package, the whole construction, although it seems convincing, might collapse and we might arrive at the conclusion that these are not peas. On the basis of the provided visual information, we can only suppose that the colour, shape and size of the peas in the box will correspond to the colour, shape and size of the peas on the photograph. (Leaving aside the fact that we will learn nothing e.g. about the taste of the peas).

Zenit Hotel refers to a closed world functioning according to rules of its own. In front of the entrance, flags are flying in a symbolical way, reflecting the past in their colour scheme; without creating a concrete image, the sensitive colour emulsion of the photographic paper depicts the course of the process; in other words, it demonstrates the fact that it is getting old if exposed to light.  Due to thestopping of the endless movement of the sea, what we expect from a depiction of the sea gets lost. The rhythm of sea waves can only be captured in the gap between two photographs; like something that is present although it escapes depiction.

If we are able to trace the interest in revealing the essence of the photographic image in the exhibited works, we can go further, beyond this interest, beyond the photograph, perceiving its deconstruction not as the meaning of the whole but only as one of its tools. Is a photograph what it shows? Or rather, is what the photograph shows a photograph? A mountain in a photograph is not a mountain; it is a beautiful image of a mountain. Another time, it is not a flower but an image of a flower. Nay, it is not even an image of a flower but rather a layered construction of an image which can only be realized in the mind of the spectator.

(The remaining leaves on the tree behind the window are much more yellow in the slanting afternoon sun than the same leaves in the noon sun elsewhere).

Hana Buddeus

 

2012 ©
Webdesign & SEO eStudio