23.1.2016
5.3.2016
Jan Pfeiffer

 

Hlavním konceptem výstavy Poměr vztahu je uchopení vztahového napětí prostřednictvím kreslené animace, videoprojekce a série velkoformátových kreseb. Kresba je zde chápána jako nástroj pro zhmotnění vztahu dvou lidí, dvou entit či jen nastínění prostoru uvnitř a vně. Spojující článkem tvorby Jana Pfeiffera je tvarosloví, které je na výstavě Poměr vztahu zastoupeno od geometrie po abstraktní krajinu. Při vstupu zaujme animace tvořená vrstvením kresby. Prostor je zde vymezen centrální perspektivou, která je postupně narušována po ustanovení rámcového prostředí. To se po čase začíná měnit a narušovat vztah uvnitř a vně. Naznačuje tak vztah dvou celků, které procházejí proměnou, aby se vzájemně prostoupily a ovlivnily. Místnost, jejíž stěny se časem zprůhlední, dále poodhalují vnitřní prostor prolínající se s okolní krajinou, tak jako v reálném životě, kdy nás každodenně ovlivňuje okolí a poměr vztahu k němu. Další videoprojekce zkoumá vztah dvou lidí prostřednictví spolupráce. Realisticky zachycuje snahu dvou lidí vytvořit kresbu v prostoru, kdy se linie zhmotňuje, je komentována a v určitém momentě mizí. Právě ona pomíjivost je pak přítomna i u série kreseb tvořených technikou štětce a grafitového prachu. Doslovně vrstvená kresba vytváří iluzi abstraktních snových krajin bez zbytečných ostrých linií a nechává tak dostatečný prostor pro interpretaci. Technika vrstvení kresby je pro pochopení výstavy Poměr vztahu signifikantní. Naznačuje totiž proměnu, dynamiku a destrukci, které přicházejí po každodenních rozhodnutí na základě vztahových situací.

 

Lenka Sýkorová, autorka textu

 

 

The main concept of the exhibition The Relation of a Relation consists in grasping the relational tension by means of hand-drawn animation, video projection and a series of large-size drawings. Drawing is seen as a tool materializing the relationship between two people, two entities or merely outlining interior and exterior space. Jan Pfeiffer’s works are linked by morphology; in The Relation of a Relation, it is represented by forms ranging from geometry to an abstract landscape. At the entrance, there is an animation consisting of layers of drawing. The space is delimited by a central perspective which is gradually disturbed after the general environment is defined. After some time, it starts changing and disturbing the relation between inside and outside. Thus the relation between two wholes undergoing a transformation, pervading and influencing each other, is outlined. The room, whose walls become gradually transparent, reveals an interior space merging with the surrounding landscape, just like in real life when we are daily influenced by our surroundings and the relation of our relation to them. Another video projection explores the relation between two people by means of collaboration. It makes a realistic depiction of the attempt of two people to make a drawing in space; the line materializes, is commented upon and disappears at a certain moment. This transience is also present in the series of drawings made by the paintbrush and graphite dust technique. The literally layered drawing creates an illusion of abstract dream landscapes without unnecessary sharp lines, thus leaving enough space for interpretation. The technique of layered drawing is significant for the understanding of the exhibition The Relation of a Relation. It indicates the transformation, dynamic and destruction following after everyday decisions based on relational situations.

 

Written by Lenka Sýkorová

2012 ©
Webdesign & SEO eStudio