08.02.2013
23.03.2013
Michal Škoda

Kurátorka výstavy Terezie Nekvindová

 

Cyklu Čas a prostředí se Michal Škoda věnuje od roku 2011 (vedle ještě osobnějších Records, autorských knih a dalších projektů). Záznamy vznikající v řádu a pravidelnosti práce v ateliéru, mu slouží jako vizuální zápisník. Převážně černobílé kresby, koláže a fotografie jsou úsporné ve výrazu, ale i tak mají materiálové, až haptické kvality; obrazové sdělení někdy doplňuje nebo nahrazuje text.

Prvky, z nichž autor skládá celek, sám označuje slovem každodennost. Vyjevuje ji zejména prostřednictvím reflexe architektury, respektive otisku člověka (autora) v prostoru. Architektonický prostor nezkoumá kriticky, aby ukázal limity nebo naopak aktuálnost odkazu moderny. Je nečasový, přesto ukotvený v estetice, která přináší čisté, velkorysé stavby omítnuté na bílo nebo zbudované z pohledového betonu. Architektura je pro Michala Škodu místem usebrání. Přemýšlí o vlastní pozici mezi jinými a o vymezení v prostředí, které je člověku určené. „Praktický prostor“ každodenního života přeměňuje v cyklu v „prostor reprezentací“ (Henri Lefebvre) na základě svého pohybu, pozorování a zkušenosti.

Vedle prostoru-prostředí je v cyklu obsažen také dvojí čas. Proti času vznikání, který může být pro autora v případě náročných kreseb až určitým druhem meditace, stojí čas prohlížení-listování. Oba jsou stejně intimní a stejně neopakovatelné, pro umělce i pro diváka. Pokusem o zachycení pocitu z prohlížení prací na papíře je projekce fotografií jednotlivých složek cyklu, které pořídili Alexandra Vajd a Hynek Alt. Anonymní ruka postupně odkrývá chronologicky uspořádané listy vzniklé během jednoho roku, jakoby odhalovala sedimenty nebo archeologické vrstvy. Je sdělení o míjejícím čase přenosné a dá se zpětně zrekonstruovat? Kolik zůstane, kolik se ztratí a co vznikne nového?

 

 

 

PROPROJEKT

 

ČAS A PROSTŘEDÍ …………………….     záznam 2011 / 2

 

Projekt s přirozenou návazností na mé dlouhodobé směřování.

V tuto chvíli / víceméně / časově neomezen s předpokládanými / částečně rozličnými / výstupy v průběhu jeho trvání

Pohyb v reálném čase a prostředí / také v rámci cest, poznávání, srovnávání…../

Čas a způsob -jak lze chápat prostor – vnímání prostoru

Každodennost a její stopy.

Určitý archiv paměti / myšlení / v souladu s určitou analýzou prostředí / se vším, co nabízí / - prostřednictvím nejúspornějších prostředků…/papír, koláž, fotka, kresba, tisk…./ vznik záznamů

Kontrast jednoduchosti s množstvím úrovní v nichž lze číst,

Vztah mezi reálným a umělým.---- Nabízí se otázka autenticity toho, co vidíme, prožíváme, co nás oslovuje, ovlivňuje…

Prostor / prostředí../ - jak je vnímána trojrozměrnost

                                jak lze vnímat prostor dvojrozměrný - vnímání jeho plochosti, rozlišování povrchů

                                jak možno uspořádat / libovolně / a kategorizovat smyslové vnímání ploch a barev etc…….

Vztahy „mezi“ – dívání – vnímání – zobrazení

Vznik fyzických zážitků v souladu se vzpomínkou / mentální prostory /

 

Zajímá mne deníkový charakter záznamu, kde stojí mezera „mezi“ - věcí a našim vnímáním této věci / může tím být kus papíru, stejně jako monumentální či nepatrné architektury…/

Co vytváří prostředí, co jej narušuje

Subjektivita v čase a prostředí – konkrétnost versus fikce

Představa o obrazu a slovu, prostoru a myšlení, výstavě a knize

 

Vznikne prostor s intervencí vybízející k úvahám, ne odpověď, ale záznam „faktu“ – myšlenek, pochybností a otázek

 

Curator Terezie Nekvindová

 

Michal Škoda has been working on his cycle Time and Environment since 2011 (besides his even more personal Records, authorial books and other projects). Created during a regular and orderly work in a studio, the cycle consists of records serving as a visual journal. The mainly black-and-white drawings, collages and photographs are minimalist in their form, however, they still have material and even haptic qualities; the visual expression is sometimes supplemented or substituted by text.

“Everydayness” is what the artist calls the elements out of which he composes a whole. It is represented primarily by means of reflection of architecture, or as the case may be, the imprint of man (artist) in space. The architectonic space is not explored critically to show its limits or prove the currency of the modernist heritage. It is timeless yet anchored in an aesthetic which captures clean, generous buildings painted white or constructed out of raw concrete. To Michal Škoda, architecture is a place of reflection. He is reflecting on his position among others and on the delimitation within an environment determined for man. In his cycle, he transforms the “practical space” of everyday life into the “representational space” (Henri Lefebvre) on the basis of movement, observation and experience.

Besides space-environment, the cycle also deals with two kinds of time. On one hand, there is the time of creation, which can even become a certain kind of meditation to the artist when creating demanding drawings; on the other hand, there is the time of viewing – leafing through. Both are intimate and unrepeatable; both to the artist and the viewer. To capture the sense of looking at the works on paper, the exhibition includes a projection of photographs of the individual components of the cycle made by Alexandra Vajd and Hynek Alt. An anonymous hand is gradually uncovering the chronological leaves created in the course of a year as if revealing sediments or archeological layers. Is it possible to convey the sense of the passing of time and can it be reconstructed at all? How much is left, how much is lost, has something new been created?

 

PROPROJECT


TIME AND ENVIRONMENT……………..             Record 2011 / 2

A project representing a natural continuation of my long-term tendencies.
At this moment / more or less / without a time limitation with supposed / partially varied / output in the course of its duration
Movement in real time and environment / as well as while travelling, experiencing, comparing...../
Time and mode – of understanding space – perception of space
Everydayness and its traces.
A certain archive of memory / thought / in accordance with a certain analysis of environment /  all it provides / - by means of most limited tools.../ paper, collage, photograph, drawing, print.... / creation of records
Contrast of simplicity and multiplicity of levels of interpretation
Relation between the real and the artificial.---- There is the question of authenticity of what we see, experience, of what speaks to us, influences us...
Space / environment../ - how to perceive three-dimensionality
                                   how to perceive two-dimensional space – perception of its flatness, distinguishing of surfaces

                                   how to organize / randomly / and categorize the sensual perception of surfaces and colours etc......\

Relations “between” – looking – perception – depiction
Creation of physical experience in accordance with a memory / mental spaces /

 

I am interested in the journal character of a record, with the gap “between” – a thing and our perception of this thing / which can be a piece of paper as well as monumental or minute architectures
What creates an environment, what disturbs it
Subjectivity in time and environment – concreteness versus fiction
Notion of image and word, space and thought, exhibition and book

 

Creation of space with an intervention calling for reflection, not an answer but a record of “fact” – thoughts, doubts and questions

 

 

 

 

 

 

2012 ©
Webdesign & SEO eStudio