Hynek Alt curated by Michal Novotný Deep Purple

Hynek Alt na své samostatné výstavě v galerii Lucie Drdova dekonstruuje fotografii motivovanou. Motivovanost předznamenává silný motiv stejně jako důraz na formální údernost a naléhavost zobrazení. Je doxou digitální cirkulace a obrazového přesycení: rozpoznatelnosti, srozumitelnosti a ostrosti. Je o ztrátě vysvětlení, ale zároveň požaduje naprostou přesnost ve vztahu k žánru, asociačnímu řetězci, archetypu. Pečlivě zkonstruované postižení dané obecné definice v individuálním příkladu umožňuje uspokojivý pocit zaměnitelnosti nebo libovolnosti konkrétního, plynule přecházejícího v abstrakci. Chybami nenarušené zapadnutí, zakliknutí obrazu do mentálních struktur. Alt nahmatává jakési čisté formy aktivující neuronová spojení, hledá ideální fotografii ne z hlediska uměleckých, historických nebo korporátních konvencí, ale v prostředí neverbálního, jaksi biologicky přirozeného výběru přežití nebo zapomnění.

 

At his solo exhibition at Drdova Gallery, Hynek Alt deconstructs motivated photography. The motivatedness brings forth a strong motive as well as an emphasis on formal forcefulness and urgency of depiction. It is a doxa of digital circulation and visual oversaturation: recognizability, comprehensibility and sharpness. It is about the loss of explanation while requiring exact accuracy in relation to the genre, association chain, archetype. The carefully constructed aptness of the given general definition in an individual case enables a satisfying sense of interchangeability or arbitrariness of the particular, seamlessly verging into the abstract. An image clicking into mental structures, undisturbed by mistakes. Alt discovers certain clear forms activating neural connections, searching for a photograph that is ideal not from the perspective of artistic, historical or corporate conventions but in an environment of a non-verbal, somehow biologically natural selection of survival or oblivion.

 

 

Poděkování /Acknowledgement

Trin Alt

Tomáš Lorenc

Eva Novotná

Josef Opasek, tiskárna Label s.r.o.

Vojtěch Pollák

Maika Potužilová

Iveta Schovancová

Pavel Srb

Jonáš Strouhal

Tomáš Rasl

Antonín Troup, Getty Images ČR&SR

Marie Tučková

 

 

Subscribe
2012 ©
Webdesign & SEO eStudio